Надтока О. Ф. Географія: Підручник для 9 класу ОНЛАЙН

Надтока О. Ф. Географія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Надгока, О.М. Топузов. — К., 2009.-224 с.
Зміст
ВСТУП…………………………………………………….9
§ 1. Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки………………………………..10
Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ
Тема І. Ккономіко-географічне положення України…………………15
§ 2. Місце України па політичній карті Європи і світу………………..15
Практична робота №1. Визначення переваг і недоліків економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує……………………….21
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України…………..22
§ 3. Українські історичні землі………………………………….22
§ 4. Сучасний адміністративно-територіальний поділ України…………..26
Практична робота № 2. Нанесення на контурігу карту адміністративних одиниць України………31
Розділ II. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура……….34
§ 5. Природний рух населення ………………………………… 34
§ 6. Механічний рух населення…………………………………39
Практична робота № 3. Побудова графіка зміни чисельності населення за певний період………42
Тема 2. Національний та етнічний склад населення………………43
§ 7. Українська нація та національні меншини………………………44
Практична робота № 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України…………………………..48
Тема 3. Системи розселення і розвиток поселені,…………………..49
§ 8. Розселення населення та основні групи поселень…………………49
§ 9. Урбанізація……………………………………………..54
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення…………………….57
§ 10. Забезпеченість трудовими ресурсами…………………………57
Розділ III. ГОСПОДАРСТВО
Тема І. Загальна характеристика господарства України…………….61
§ 11. Національний господарський комплекс………………………..62
§ 12. Територіальна структура господарства………………………..65
Тема 2. Економічний потенціал України…………………………68
§ 13. Складові економічного потенціалу…………………………..68
Тема 3. Промисловість. Загальна характеристика…………………71
§ 14. Структурно-виробиичі особливості промисловості України ………..71
Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України………76
Тема 4. Паливна промисловість………………………………..76
§ 15. Галузева структура паливної промисловості……………………76
§ 16. Проблеми реструктуризації та перспективи розвитку паливної промисловості………..81
Практична робота № 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів………………….84
Гема 5. Електроенергетика……………………………………84
§ 17. Електроенергетика — провідна галузь економіки України………….84
Практична робота № 7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними видами електростанцій………………………90
Тема 6. Металургійна промисловість……………………………92
§ 18. Чорна металургія………………………………………..92
§ 19. Кольорова металургія…………………………………….96
Практична робота № 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів і підприємств чорної та кольорової мстатургії………..101
Тема 7. Машинобудування і металообробка………………………102

§ 20. Загальна характеристика машинобудування…………………..102
§ 21. Галузева і територіальна структура машинобудування……………105
Тема 8. Хімічна промисловість………………………………. 112
§ 22. Галузева і територіальна структура хімічної промисловості……….112
Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість…………………….116
§ 23. Структура і перспективи розвитку лісової промисловості…………116
Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів…………………..121
§ 24. Промисловість будівельних матеріалів — перспективна галузь………121
Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли…………………124
§ 25. Особливості розвитку і сучасний екш легкої промисловості……….124
Тема 12. Харчова промисловість……………………………….128
§ 26. Галузева і територіальна структура харчової промисловості……….128
Тема ІЗ. Сільське господарство………………………………..132
§ 27. Галузева структура сільського господарства……………………133
§ 28. Рослинництво………………………………………….137
§ 29. Тваринництво………………………………………….142
§ З0. Зональна спеціалізація сільського господарства…………………146
Практична робота № 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції………………….148
Тема 14. Транспорт…………………………………………148
§ 31. Залізничний транспорт…………………………………..149
§ 32. Автомобільний транспорт…………………………………151
§ 33. Водний транспорт………………………………………153
§ 34. Повітряний та трубопровідний транспорт і зв’язок……………..155
Тема 15. Соціальна сфера…………………………………….158
§ 35. Галузі соціальної сфери. Освіта. Паука………………………159
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України……..161
§ 36. Світове господарство та міжнародний поділ праці………………161
§ 37. Зовнішні економічні зв’язки………………………………164
§ 38. Зовнішня економічна торгівля України……………………….165
Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ
Тема 1. Економіко-географічний поділ України…………………..170
§ 39. Донецький економічний район……………………………..171
§ 40. Придніпровський економічний район………………………..173
§ 41. Північно-Східний економічний район………………………..176
§ 42. Столичний економічний район……………………………..179
§ 43. Карпатський економічний район……………………………181
§ 44. Причорноморський економічний район………………………184
§ 45. Подільський економічний район……………………………187
§ 46. Центральний економічний район……………………………189
§ 47. Північно-Західиий економічний район……………………….191
Розділ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ
Тема 1. Географічна характеристика своєї області……195
Практична робота № 10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області………………………195
Додатки………………………………………………….197

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×