Арестенко Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики основної школи ОНЛАЙН

Арестенко Г. П. Інструкції до лабораторних робіт з фізики основної школи.— X., 2011.— 128 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України»; Вип. 5 (89)).

У програмі фізики у 7-9 класах запропонована велика кількість лабораторних робіт, у 7 класі — 12, 8-му — 14 і 9-му — 11. Посібник містить розроблені детальні інструкції до кожної роботи. Кожна інструкція складається з зазначення теми роботи, мети, приладів, обладнання й матеріалів, даються короткі теоретичні відомості, поетапне виконання дослідів та проведення експериментів, необхідні формули й таблиці, робиться висновок з роботи, пропонуються контрольні запитання, додаткові або творчі завдання.

Посібник рекомендований для вчителів фізики, методичному активу, студентам і учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Дискусія про доцільність використання письмових інструкцій під час виконання фронтальних лабораторних робіт ведеться з моменту їх запровадження. Актуальною вона залишається і в наші дні. П. О. Знаменський вказував на той факт, що складання і видання на руки учням письмових інструкцій не є необхідним явищем, хоча вміло складені інструкції можуть виявитися корисними. Аналогічної точки зору дотримується С. П. Величко. Більше того, О. А. Покров-ськийіБ. С. Зворикін вважали, що письмові інструкції для учнів під час виконання фронтальних лабораторних робіт взагалі є зайвими. Таку ж точку зору відстоював С. П. Горячкін, який зазначав, що для найбільш простих робіт можна обмежитись усними вказівками. Зовсім по-іншому трактував дану проблему 1.1. Соколов, який вважав, що учні повинні приступати до виконання фронтальної лабораторної роботи лише після детального ознайомлення з порядком виконання роботи, відображеного в інструкції. Доцільність використання інструкцій під час виконання лабораторних робіт відмічають у своїх працях JI. І. Анциферов, Г. М. Гайдучок і В. Г. Нижник та інші.

Специфіка методики проведення фронтальних лабораторних робіт та їх характерні особливості в абсолютній більшості випадків потребують детальних інструкцій. Це обумовлено метою ФЛР (дослідження фізичних явищ та оволодіння учнями експериментальними вміннями). Ефективність реалізації даного завдання напряму залежить від характеру діяльності, яка здійснюється на етапі первинного ознайомлення з відповідним фізичним об’єктом чи операцією. Отже, на даній фазі уроку існує необхідність у чітких і, головне, правильно сформованих знаннях, вміннях та навичках учнів, оскільки згодом здійснити корекцію неправильно сформованих вмінь потребуватиме значно більших зусиль як з боку вчителя, так і учнів. Таким чином, письмові інструкці розглядаються як невід’ємний якісний елемент фронтальної лабораторної роботи. Для вчителя письмова інструкція описує конкретний зміст завдання, обумовлює час на його пояснення, дозволяє здійснювати оперативний контроль за ходом виконання роботи, своєчасно виявляти труднощі та помилки учнів, надавати їм необхідну методичну допомогу. Учневі письмова інструкція задає конкретну програму дій, дозволяє працювати в індивідуально сприятливому темпі.

У кожній інструкції зазначено тему роботи, мету, прилади, обладнання і матеріали, дано короткі теоретичні відомості, поетапне виконання дослідів та проведення експериментів (в інструкціях різниця між ними не наводиться), необхідні формули і таблиці (таблиці учні виконують олівцем, тому що в багатьох школах предмет «Креслення» не викладають і учні не мають креслярських навичок), зроблено висновок з роботи, пропоновано контрольні запитання, додаткові або творчі завдання. Додатком до інструкцій для лабораторних робіт є інструкції щодо безпеки праці під час їх виконання.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×